இரவு விடுதி அழகிகளுடன் போதை விருந்தளித்த நபர்கள்….. அதிரடிக் கைது!!!

கொழுப்பில் இரவு விடுதி ஒன்றில் பணிபுரியும் 05 பெண்களை பொரலஸ்கமுவையில் விருந்து ஒன்றினை நடாத்துவதற்காக பணம்செலுத்தி வாடகைக்கு இரண்டு நபர்கள் அழைத்துச்…