எதிரிகளிடம் நாட்டை பாதுகாக்க….. ஒவ்வொரு குடிமகனும் கட்டாயம் இரானுவத்தில் கடமையாற்ற வேண்டும்!!!

தாய்வானில் ஏற்கனவே இருந்த 18 வயதினை பூர்த்தியடைந்தவர்கள் மூன்று ஆண்டுகள் கட்டாயம் இராணுவத்தில் கடமையாற்ற வேண்டும் என்ற கட்டுப்பாடு கடந்த ஆண்டு…