ஓரினச் சேர்க்கையில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு எச்சரிக்கை!!!

உலக சுகாதார தாபணத்தின் தரவுகளுக்கு அமைவாக ஓரினச் சேர்க்கை செயற்பாடுகளை நிறுத்துவதன் மூலமாக குரங்கு காச்சல் பரவலை அதிகளவில் கட்டுப்படுத்த முடியும்…

ஓரினச் சேர்க்கையில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு எச்சரிக்கை!!!

உலக சுகாதார தாபணத்தின் தரவுகளுக்கு அமைவாக ஓரினச் சேர்க்கை செயற்பாடுகளை நிறுத்துவதன் மூலமாக குரங்கு காச்சல் பரவலை அதிகளவில் கட்டுப்படுத்த முடியும்…