இலங்கையில் அதிகரித்துள்ள கர்ப்பினி பெண்கள் சித்திரவதை….. விசேட வைத்திய நிபுனரின் பேச்சு!!!

கொழும்பில் வைத்திய சாலைகளில் சிக்ச்சைக்கான வரும் பெணகளில் அதிகமாநோர் வீட்டில் சித்திரவதைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் வருவதாகவும் அவர்கள் கணவரினால் தாக்கப்பட்டதை வெளியில்…