அனைத்து மக்களும் வீடுகளில் முடக்கம்….. என்றுமில்லாதளவிற்கு காலநிலை மாற்றம்!!!

நாட்டில் நிலவும் தொடர்ச்சியான சீரற்ற காலநிலை காரணமாக மக்கள் தமது கடமைகளை மேற்கொள்ள முடியாது மிகவும் சிரமமான நிலையில் உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.…