இலங்கையில் உள்ள ஸ்கொட்லாந்து பெண்னின் பரீதாப நிலை…. 06 மாதகாலமாக தலைமறைவாக உள்ளார்.

ஸ்கொட்லாந்து நாட்டைச் சேர்ந்த கெய்லீ என்னும் பெண் மருத்துவ விசாவினுடாக கடந்த ஆறு மாதத்திற்கு முன்னர் இலங்கை வந்திருந்தார். இந்நிலையில் அப்பொழுது…