லண்டனில் உள்ள 114 HSBC வங்கி கிளைகளை உடனடியாக மூடுமாறு உத்தரவு….

லண்டனில் இயங்கிவரும் HSBC வங்கியின் கிளைகளில் 114 கிளைகளை உடனடியாக மூடுமாறு அதன் மேல்மட்ட முகாமையினால் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. அதாவு இவ்வாறு தெரிவுசெய்யப்பட்ட…