68 வயசு தயாரிப்பளாருடன் ரகசிய குடும்பம் நடத்தும் 25 வயசு கன்னக்குழி நடிகை !

68 வயசு தயாரிப்பளாருடன் ரகசிய குடும்பம் நடத்தும் 25 வயசு கன்னக்குழி நடிகை !

சினிமாவில் ஒரு சில நடிகைகள் தான் டீசன்ட்டான காட்சிகளில் நடித்து பணத்திற்காக ஆசைப்படாமல் தனது உடலையும் விற்காமல் நடிப்பு மட்டுமே…