இந்த பூமியில் மனித இனமும் ஏலியன் தான் பால் வெளியில் மனிதரில் உள்ள Nitriles RNA கண்டு பிடிப்பு

பூமியில் இருந்து பல மில்லியன் மைல் தொலைவில் உள்ள பால் வெளி நட்சத்திரக் கூட்டங்களில் நைட்ரைல்ஸ்(nitriles) என்னும் மூலக் கூறுகள் அடங்கிய…